انتقاد از احادیث جعلی دابة الارض ، زائیدن عمر بن خطاب و مکیدن آلت امام حسین توسط پیامبر (ص).