تشریح این مطلب که انسان موجودی است دو بعدی . بعد اول جسم و بعد دوم روح است که انسانیت انسان است. اما هر یک از این دو بعد دارای ابعادی است. 

بعد جسمانی انسان خود دارای دو بعد است که هر یک از این دو بعد نیز دارای دو عالم هستند که عبارتند از :

۱- بدن جسمانی دنیوی که خود دارای دو عالم است :الف) بدن جسمانی در عالم دنیا ب) بدن جسمانی در قیامت که چکیده ای مهمی از همین بدن است.

۲- بدن برزخی که این نیز دارای دو عالم است :الف) بدن برزخی در عالم خیلی موقت که عالم رویا و خواب در همین دنیاست ب) بدن برزخی در عالم موقت که عالم برزخ است.

بعد روحی انسان نیز دارای سه بعد است که عبارتند از:

۱-  روح نباتی که در اعضاء دارای رشد و نمو موجود است چه اعضای دارای حس مثل گوشت و استخوان و... و چه اعضای بدون حس مثل مو وناخن

۲- روح حیوانی که تنها در اعضای دارای حس موجود است مثل گوشت و استخوان و... و به عبارتی میان روح نباتی و حیوانی عموم و خصوص مطلق است یعنی تمامی اعضای که روح حیوانی دارند دارای روح نباتی نیز هستند اما اعضای که دارای روح نباتی اند امکان دارد روح حیوانی داشته باشند یا نداشته باشند

۳- روح انسانی این همان روحی است که انسان را از دیگر موجودات متمایز می کند و مخاطب در اوامر و نواهی خدا است و جایگاهش فطرت و عقل با درجاتش و نفس با درجاتش می باشد و مرکز فرماندهی کل بدن و کل بدن نیز نیروی فرمانبری از او هستند.


دانلود فایل صوتی با لینک مستقیم