اشاره به این مطلب که ادله فقه منحصر در قرآن و سنت است و اجماع ، عقل ، اطباق و ... تنها کاشف از کتاب و سنت است.